Tianya Zhou - Drolma #1

Watercolor painting by Tianya Zhou.